REGULAMIN KLUBU

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania z usług klubu aerosquash („Klub”) mieszczącego się w Warszawie pod adresem Wał Miedzeszyński 646, 03-994 Warszawa, będącego własnością Netinteractive sp. z o.o. Saska 103 lok.1 03-914 Warszawa NIP : 5272766291
 2. Wstęp do Klubu jest możliwy wyłącznie po zapoznaniu się z Regulaminem i zobowiązaniu do stosowania jego postanowień.
 3. Zasady przedstawione w niniejszym regulaminie dotyczą wszystkich osób grających w squasha w Klubie lub znajdujących się na jego terenie („Klienci”).
 4. Główną działalnością Klubu są usługi wynajmu kortów do squasha, wynajmu sprzętu sportowego oraz sprzedaży sprzętu sportowego.
 5. Klub prowadzi stronę internetową pod adresem www.aerosquash.pl.
 6. Godziny otwarcia Klubu znajdują się na stronie internetowej Klubu. Klienci mogą korzystać z Klubu na 15 minut przed otwarciem i zobowiązani są do opuszczenia klubu najpóźniej do 20 minut po godzinach jego zamknięcia.
 7. Klub zastrzega sobie prawo do dowolnego zmieniania godzin otwarcia oraz zamknięcia w dowolne dni, bez wcześniejszego informowania Klientów.
 8. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie Klubu tylko pod opieką i na odpowiedzialność swoich rodziców lub pełnoletnich opiekunów będących Klientami Klubu. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania wszystkich zasad dotyczących pełnoletnich Klientów Klubu. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z kortów za pisemną zgodą opiekuna. Z oferty Klubu mogą korzystać osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych.
 9. Sprzęt i urządzenia Klubu należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazaniami instruktora lub innego pracownika Klubu. Klub nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu osób korzystających z urządzeń i zajęć w Klubie.
 10. Klient zobowiązany jest do przechowywania swoich rzeczy w udostępnionych szafkach tylko na czas pobytu w Klubie.
 11. Klub zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia usług z przyczyn technicznych lub innych istotnych okoliczności, o czym odrębnie poinformuje Klientów.
 12. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
 13. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu Klubu lub przepisów porządkowych, Klub ma prawo do wykreślenia Klienta z listy bez prawa do zwrotu pieniędzy za zakupione usługi Klubu.
 14. W sprawach nieokreślonych decyzje podejmuje pracownik Klubu będący na miejscu w momencie zaistnienia spornej sytuacji.
 15. Klient ma prawo do pisemnego odwołania się od decyzji do właścicieli Klubu.
 16. Na terenie Klubu zabrania się:
 • wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych;
 • używania tytoniu;
 • wnoszenia i używania sterydów, narkotyków a także wstępu do Klubu pod ich wpływem;
 • handlu i akwizycji;
 • naklejania i pozostawiania reklam;
 • wnoszenia napojów w szklanych lub otwartych naczyniach;
 • oklejania lub innego znakowania powierzchni kortów lub ścian.

§2. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z KLUBU

 1. Każda z osób korzystająca z Klubu lub przebywająca na jego terenie robi to na własną odpowiedzialność.
 2. Klienci są zobowiązani do wcześniejszego zapoznania się ogólną dynamiką gry w squasha. Osoby cierpiące na dowolne dolegliwości zdrowotne (w szczególności problemy z sercem oraz nadciśnienie) oraz kobiety w ciąży są zobowiązane do wcześniejszych konsultacji z lekarzem w celu określenia możliwości uprawiania sportów wysiłkowych.
 3. Klienci Klubu w szczególności zobowiązują się do:
 • Korzystania ze sprzętów znajdujących się w Klubie zgodnie z ich przeznaczeniem, a w przypadku wątpliwości pozyskania niezbędnych informacji of pracownika Klubu;
 • Przestrzegania zasad dobrego wychowania, tolerancji, braku agresji oraz braku zachowań wulgarnych oraz obraźliwych w stosunku do innych Klientów oraz osób znajdujących się na terenie Klubu;
 • Powstrzymania się od wszelkich zachowań, które mogą narazić Klub, innych Klientów lub osoby znajdujące się na terenie Klubu na straty materialne;
 • Zachowania zasad higieny i czystości.

§3. CENNIK

 1. Cennik usług świadczonych przez Klub znajduje się na stronie internetowej Klubu. Klub zastrzega sobie prawo do dowolnego modyfikowania cennika bez wcześniejszego powiadamiania Klientów. W przypadku ofert promocyjnych mogą obowiązywać dodatkowe ograniczenia. Każdy z Klientów korzystających z ofert promocyjnych zobowiązany jest do zapoznania się z ich regulaminem.

§4. REZERWACJE KORTÓW

 1. Rezerwację kortu można wykonać przez system Reservise lub poprzez pracownika recepcji.
 2. Maksymalny okres na jaki można dokonać stałej i powtarzalnej rezerwacji wynosi 1 miesiąc. W przypadku dłuższej rezerwacji wymaga ona indywidualnego uzgodnienia z właścicielem Klubu.
 3. Korty do squasha wynajmowane są na godzinę, co oznacza możliwość korzystania z nich przez 60 minut, liczonych od każdej pełnej godziny zegarowej.
 4. Dozwolone jest przedłużenie gry maksymalnie do 10 minut, tylko i wyłącznie w przypadku gdy kort nie został wynajęty na kolejną godzinę i pod warunkiem, że nie jest to ostatnia godzina działalności Klubu w danym dniu. Przedłużenie ponad okres 10-ciu minut traktowane jest jako wynajęcie kortu na kolejną godzinę i wywołuje konieczność opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 5. Podstawą do korzystania z kortów jest opłacenie rezerwacji przed wejściem na kort. Opłaty za rezerwację dokonać można przez system rezerwacji on-line na stronie internetowej Klubu lub bezpośrednio w recepcji Klubu gotówką lub kartą.
 6. Karnety upoważniające do korzystania z kortów są imiennie i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby tj. właściciel karnetu musi być jedną z osób korzystających z kortu.
 7. Karnety są ograniczone terminem ważności zależnym od wartości karnetu (zgodnie z cennikiem karnetów) a opłacony karnet nie podlega zwrotowi lub zamianie.
 8. Klub zastrzega sobie prawo nieprzyjmowania i anulowania rezerwacji w przypadku wystąpienia zaległości płatniczych ze strony Klienta.
 9. Zasady anulowania rezerwacji:
 • Bezkosztowe anulowanie rezerwacji jest możliwa wyłącznie na pełne 12 godzin przed terminem rezerwacji poprzez system rezerwacji on-line na stronie internetowej Klubu, aplikacją mobilną lub w recepcji Klubu;
 • W terminie krótszym niż 12 godzin przed terminem rezerwacji, jej anulowanie odbywa się w trybie warunkowym, w którym pracownik Klubu będzie starał się w pierwszej kolejności sprzedać anulowany warunkowo termin. Jeżeli będzie to możliwe, Klient nie zostanie obciążony dodatkowymi opłatami lub otrzyma zwrot w przypadku wcześniejszego opłacenia rezerwacji. W przeciwnym wypadku Klient zostanie obciążony pełną kwotą opłaty za rezerwację według cennika standardowego, jeśli rezerwacja została anulowana w terminie krótszym niż na 6 godzin przed jej terminem lub kwotą odpowiadającą 50% tej opłaty w przypadku anulowania w przedziale między 6 a 12 godzin przed terminem rezerwacji.
 • Niepojawienie się w terminie rezerwacji zobowiązuje Klienta do uregulowania pełnej opłaty za rezerwację według cennika standardowego przy kolejnej wizycie w Klubie.
 • W przypadku ewentualnego spóźnienia Klient zobowiązany jest poinformować o tym Klub przed planowanym terminem rozpoczęcia gry. W przeciwnym razie, w przypadku nieobecności Klienta w terminie rozpoczęcia gry, Klub rezerwuje sobie prawo do anulowania takiej rezerwacji i odsprzedaży kortu innemu zainteresowanemu Klientowi

§5. ZASADY GRY

 1. Zaleca się aby gra na korcie odbywałą się zgodnie z zasadami gry singlowej w squasha opracowanymi przez Światową Federację Squasha oraz zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i gry fair play.
 2. Zasady gry singlowej w squasha dostępne są na stronie internetowej Światowej Federacji Squasha – www.wordsquash.org (oryginalna wersja językowa) oraz na stronie internetowej Polskiego Związku Squasha polskisquash.pl (wersja w języku polskim).
 3. Z kortów do squasha mogą korzystać wyłącznie Klienci zaopatrzeni w zamienne obuwie sportowe do sportów halowych charakteryzujące się kauczukową podeszwą, nie pozostawiające śladów, często oznaczone napisem „non-marking”. W wypadku nieposiadania odpowiedniego obuwia pracownicy klubu mają prawo odmówić Klientowi możliwości wejścia, co wiąże się jednak z koniecznością uiszczenia opłaty za zarezerwowany kort.
 4. W przypadku zabrudzenia powierzchni kortu poprzez stosowanie niewłaściwego obuwia, osoba która zabrudziła kort zobowiązana jest do jego wyczyszczenia lub opłaty porządkowej w wysokości 200 zł, która przeznaczona będzie na wyczysczenie powierzchni kortu.
 5. W klubie istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego: rakiet, piłeczek i okularów.
 6. Przed rozpoczęciem gry zalecane jest wykonanie rozgrzewki.
 7. Ze względów bezpieczeństwa wskazana jest gra w okularach ochronnych.

§6. Odpowiedzialność

 1. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas rozgrywek na korcie, jak również z tytułu jakiejkolwiek szkody poniesionej przez Klienta, która powstała wskutek zachowania się innych osób znajdujących się w Klubie.
 2. Klub nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za utratę lub zniszczenie jakichkolwiek rzeczy posiadanych przez Klienta w czasie pobytu w Klubie, w tym za utratę rzeczy pozostawionych bez nadzoru lub w szafkach.
 3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek nieprawidłowego przygotowania do gry przez Klienta lub posługiwania się sprzętem i ubiorem w złym stanie (ze szczególnym uwzględnieniem rakiet do squasha oraz obuwia).
 4. Za zniszczenia majątku Klubu spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta, Klient ponosi pełną odpowiedzialność finansową.
 5. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek używania dostępnego w Klubie sprzętu w sposób niezgodny z przeznaczeniem, instrukcją obsługi czy wskazówkami pracowników Klubu.
 6. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy pozostawione w szatni oraz na terenie Klubu.
 7. Wszelkie wypadki i zdarzenia losowe należy zgłaszać w dniu ich wystąpienia u pracownika Klubu przed jego opuszczeniem w celu sporządzenia protokołu.
 8. Klub zaleca Klientom posiadanie stosowego ubezpieczenia na okoliczność mogących się przydarzyć kontuzji.

§7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Klub przechowuje i przetwarza dane osobowe Klientów takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, dane adresowe, NIP, login, IP oraz dane dotyczące sposobu korzystania z usług.
 2. Administratorem danych osobowych jest Netinteractive sp. Z o.o. Saska 103 lok.1 03-914 Warszawa NIP : 527276629,
 3. Kontakt z administratorem możliwy jest tradycyjną drogą listowną lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: [email protected]
 4. Klub zastrzega sobie prawo przekazania danych osobowych innym podmiotom gdy konieczność wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 5. Klient może w dowolnym momencie poprosić o dostęp do swoich danych, ich poprawienie, usunięcie, przeniesienie i ograniczenie przetwarzania a także wycofać zgodę na przetwarzanie lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania.
 6. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Klub znajdują się w Regulaminie Przetwarzania Danych Osobowych dostępnym na stronie internetowej Klubu oraz w recepcji Klubu.
 7. Klub nie udostępnia przetwarzanych danych osobowych innym osobom lub podmiotom z wyjątkiem przetwarzania danych przez zewnętrzne podmioty w celach działalności Klubu i na jego zlecenie, w szczególności:
 • dostawca usług księgowo-kadrowych
 • dostawca systemu rezerwacji on-line;
 • dostawca systemu fakturowego;
 • dostawcy innych systemów informatycznych wykorzystywanych przez Klub.

§8. REKLAMACJE

 1. Reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub bezpośrednio w recepcji Klubu.
 2. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Usługodawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Usługi z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Klubu dostępny jest na stronie internetowej Klubu oraz w Klubie.
 2. Klienci oraz osoby przebywające w Klubie naruszające niniejszy Regulamin, będą z Klubu usuwane.
 3. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w dowolnym terminie, bez wcześniejszej informacji.